Õppetöö

Tallinna Linnavalitsuse hallatavale Tallinna Lehola Lasteaiale on õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 03.09.2007a. ministri käskkirja nr.859 alusel välja antud koolitusluba NR. 4801 HTM

ÕPPE-KASVATUSTEGEVUSE PÕHIEESMÄRK

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrusega nr 87 kinnitatud "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava" üldeesmärk:

LAPSE MITMEKÜLGNE JA JÄRJEPIDEV ARENG KODU JA LASTEASUTUSE KOOSTÖÖS.


Riiklikku õppekava järgides on lasteasutus koostanud oma õppekava. Lasteasutuse õppekavas on kirjas üldoskuste taotlused, erinevate õppe-kasvatustegevuse valdkondade taotlused ning eesmärgid läbi lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade.

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

VAATA KA
LAPS LÄHEB KOOLI


........................

Lehekülge haldab:

Kerli Raikna /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.eeViimati muudetud 02.06.2022