LASTEAIATASU

1.Toitlustustasu

NB! Alates 1. maist pakub toitlustusteenust Baltic Restaurants Estonia AS

Toidukulu on järgmine:

1. Sõimerühmaealisele lapsele 1,96 eurot päev ( lapsevanem maksab 0,16 eurosenti päevas)

2. Aiarühmaealisele lapsele 2,04 noorem rühm (lapsevanem maksab 0,04 eurosenti päevas, 2,19 keskmine rühm (lapsevanem maksab 0,19 eurosenti päevas) 2,26 eurot vanem rühm (lapsevanem maksab 0,26 eurosenti päevas)

.........................................

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

Tallinna linna eelarves nähakse ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks.

Piirmäära kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Lapse rahvastikuregistrijärgset aadressi kontrollitakse Eesti hariduse infosüsteemis üks kord kuus.

Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär (sõimes 1,80 eur ja aias 2,00 eur), siis maksab lapsevanem igakuise arve alusel (mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul) vastavalt lapse vanusele 0,16; 0,04; 0,19; 0,26 eurosenti päevas.

.......

Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele.

Väljastpoolt Tallinna elavad lapsed seda soodustust taotleda ei saa.

Taotluse aluseks on lapsevanema avaldus, kuhu märgitakse andmed kõigi pereliikmete netosissetulekute kohta.

Taotlus vaadatakse läbi hoolekogu poolt

2. Kohatasu


Alates 1. jaanuarist, 2022 on lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta kuus 79,79 eurot (sisaldab kohatasu ja õppevahendite tasu).
Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks alates 1. jaanuarist 2022 ühe lapse kohta 8,54 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete minutsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 ja Vabariigi Valitsuse 09.12.2021 määrus nr 116 "Töötasu alammäära kehtestamine".

Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas .

Avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollib kirjalikult elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga

Vanema osa makstakse ka sel juhul, kui laps on rühma nimekirjas kuid lasteaiakohta ei kasutata (va. lasteaia puhkuse ajal)

Kohatasu tuleb maksta ka siis kui laps lasteaias ei käi.

Kohatasu ei maksta lasteaia ajutise kinnioleku ajal (nt. suvise kollektiivpuhkuse ajal, remondi ajal )

Kohatasu kasutamise otsustab lasteasutuse direktor koostöös Hoolekoguga.

Lasteaiamaksu tasumine toimub lasteaiast saadud arve alusel panka hiljemalt jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks.


Vaata ka : Kohatasu3. Huviringide tasud

Pöörduda huviringi juhi poole


4. Soodustused


Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

(Vajuta lingile) Soodustused

....................


Lehekülge haldab:

Kerli Raikna /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.ee
Viimati muudetud 02.06.2022