AVALIK TEAVE

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Tallinna Lehola Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja
Tallinna linna andmekaitsetingimustest (vajuta lingile)


Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Lasteaed töötleb järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:
*avaliku ülesande täitmine (koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded);
*lepingu täitmine (töölepingud, majanduslepingud);
*juriidiline kohustus (raamatupidamisega seotud andmetöötlus);
*nõusolek.


Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: https://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Kandideerides tööle või praktikale asutusse, lähtub lasteaed kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Praktikantidele kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist Merit Valgjärv. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Lehola Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Kerli Raikna. Ühendust saab võtta e-posti aadressil lehola@la.tln.edu.ee


...............

Lehekülge haldab:

Kerli Raikna /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.eeViimati muudetud 02.06.2022