....................

Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.ee


Viimati muudetud 14.09.2020

.......................

SEPTEMBER 2020


01.09 kell 11.30
TARKUSEPÄEVA TÄHISTAMINE ÕUES

Spordiplatsil osalevad kõik aialapsed

Tarkusepäev


03.09 kell 9.00 - 15.00
NÕVA RMK-s (Lepatriinud ja Klaabud)

KIK programm „Loodusega koos“

Nõval


17.09 kell 13.15
PEDAGOOGILINE NÕUPIDAMINE

Saalis(maskides)


18. ja 21. september
MAAILMAKORISTUSPÄEV LEHOLAS

(Klaabud, Pöialpoisid)

18.09.2020 KLAABUD


21-25 september
SPORDINÄDAL

Sportlikud õuetegevused aiarühmadele


25.09
SPORTLIK REEDE

Takistusradade läbimine

................................

COVID 19 TÕKESTAMISE PLAAN

.....................................

Tallinna Lehola Lasteaed
LASTEAEDADE TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020


Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

Tegevused
Kokkulepped lasteaias


1. Laste vastuvõtt
* Võimalusel õues.
* Vihma korral aiarühma lapsed tulevad üksinda trepist üles ja lapsevanemad rühma ei tule.
* Sõimerühmas minnakse võimalusel vastu (kas õpetaja või õpetaja abi). Kui kohal olevate laste arv seda ei võimalda, siis toob lapsevanem lapse rühma ja võtab lapse väga kiiresti riidest lahti ning annab üle ukse rühmaruumi õpetajale üle. Lapsevanem lahkub majast.
* Jälgitakse lapse tervislikku seisundit. Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps koju saata.

2. Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

VASTU VÕETAKSE TÄIESTI TERVEID LAPSI. LASTEL EI TOHI OLLA KA NOHU JA KÖHA!

* Allergiliste ilmingute (näit. vesine nohunina) esitada rühmaõpetajale perearsti poolt väljastatud sellekohane tõend.
* Teavitada rühmaõpetajat, kui laps ei tule mingil põhjusel lasteaeda.
* Ruumide koristamine ja desinfitseerimine ning laste kätepesu ja täiskasvanute käte desinfitseerimine on jätkuvalt suurema tähelepanu all.
*Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks
on lasteaia välisuste juures käte desinfitseerimisvahendid.

3. Rühmade komplekteerimine
* 1. juunist kuni 31. augustini on rühmad ühendatud.
* Rühmade ühendamisel arvestatakse, et kontaktsete ring lasteaias oleks võimalikult muutumatu.
* Rühmad komplekteeritakse vastavalt laste kohavajadustele. Sõimerühmades on sõimelapsed ja aiarühmades aialapsed. * Võimalusel arvestatakse, et vene õppekeelega lapsed oleksid oma emakeelega rühmas.

4. Õppe- ja kasvatustöö
* Senisest enam korraldatakse õppimisi/õppetegevusi lastega väljas, kuid rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.
* Rakendatakse õuesõpet jt aktiivõppe meetodeid. Jälgitakse hügieenireeglitest kinnipidamist.
* Ühiskasutuses olevaid siseruumi (saal, KHK ruum, eesti keele õpetamise ruum) suvel ei kasutata.

5. Toitlustamine
* Toitlustamine toimub Baltic Restaurants Estonia AS poolt ja toitu valmistatakse lasteaia köögis.
* Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.

6. Kommunikatsiooni juhtimine
* Info edastatakse lapsevanematele ja personalile Eliis.ee keskkonnas direktori või teda asendatava töötaja poolt.
* Põhiline infovahetus toimub Eliisi kaudu, lisaks vajadusel eraldi e-posti teel.
* Kohapeal lastevanemate vastuvõttu ei toimu.

Direktor Merike Pappel telefon 5669 3043, e-post: direktor@lehola.edu.ee teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:
• Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni teel, FB kaudu
• personal– ELIIS infosüsteemi, e-posti ja tel. teel
• lapsevanemad - ELIIS infosüsteemi kaudu.

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:
• juhtkond – suuliselt, eLiisi ja telefoni teel;
• lapsevanemad – ELIIS infosüsteemi ja rühmalisti kaudu.

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:
• juhtkond- e-posti ja ELIIS infosüsteemi kaudu;
• õpetajad- suuliselt, telefoni ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

7. Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga
* Uute laste vastuvõtmisel koostame laste tulemiseks graafiku: kolm uut last ühel päeval ning erinevad tulemise kellaajad.
* Lastevanematega teeme (olenevalt lapsest ja hetkevõimalustest) erinevaid kokkuleppeid: kas üks lapsevanem rühmas koos lapsega või laps üksinda rühmas.

8. Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek
* Võtame vastu suvel lapsi teistest lasteaedadest (Kikas, Pallipõnn ja Täheke). Eraldi rühma moodustada suvelastele ei ole võimalik, paigutame võõrad lapsed oma laste rühmadesse juurde.
* Teistest lasteaedadest lastele ja lastevanematele kehtivad meie lasteaia reeglid.
* Arvestame sellega, et laste kontaktsete ring rühmas
oleks võimalikult kaua muutumatu.
* Iga trepikoja välisuksel on laste eesnimed ja märgitud rühma nimetus, kuhu laps tuleb viia.

9. Laste kojuminek
* Õhtul anname lapsed lapsevanemale kuiva ilma korral üle õues, vihmase ilma korral ukse pealt.
* Sõimerühmas paneb õhtul lapse riidesse lapsevanem, kuid teeb seda võimalikult kiiresti ja ei jää lapsega mängima.
* Korraldatud nii, et kaks lapsevanemat korraga riietusruumis.


Merike Pappel
Tallinna Lehola Lasteaed
direktor

.........................

Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 määrusega

(link)
KOHATASU

kehtestati lasteaia kohatasu vabastus tähtajatult ehk kuni uue määruse vastuvõtmiseni.


TÖÖKORRALDUS 18.05.2020 seisuga

* Avatud 10 rühma.
KLAABUD,LEPATRIINUD, SIPELGAD, PÖIALPOISID, MIKID-MINNID, KIISUPERE, KALAKESED, MESIMUMMUD, LOTTED, MÕMMIKUD


Merike Pappel

......................


TERVISEAMET


Sellelt lehelt leiad ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid uue koroonaviiruse puhangu kohta, mis sai alguse Wuhani linnast, Hiinas, 31. detsembril 2019.


TERVISEAMET 2019

................................


Töökorraldus seoses koroonaviiruse Covid-19 leviku tõkestamise täiendavate abinõude rakendamisega


1.Lasteasutuses ei toimu laste ühisüritusi saalis (k.a. teatrid või muud kogunemised)

2.Muusika- ja liikumistegevuste järgselt desinfitseerib ja õhutab õpetaja saaliruumi enne järgneva rühma saabumist saali.

3.Märtsi kuus jäävad ära huviringide tegevused. Edaspidised plaanid täpsustuvad.

4.Lapsed ei osale kahe kuu jooksul üritustel (k.a. ekskursioonid, õppekäigud) väljaspool oma lasteaia territooriumi.

5.Haigusepuhangust teavitada rühmaõpetajaid, kes informatsiooni koheselt edastavad juhtkonnale.

6.Väljaspool Eesti piire lastega reisinutel jälgida 14 päeva kodus laste tervislikku seisundit. Lapsi oodatakse/ võetakse lasteaeda pärast 14 päeva möödumist.

7.Töötajate lähetused välisriikidesse lükkuvad edasi.


Merike Pappel
direktor
................................


INFO LIIKUMINE ERIOLUKORRA AJAL

Lasteaias on moodustatud kriisimeeskond , kuhu kuuluvad direktor, õppealajuhataja Siret Vaarpu, majandusjuhataja Kadri Kõrge-Rosalka, tervishoiutöötaja Tiiu Orglaan, majahoidja Rashid Hussainov ja hoolekogu esinaine Annika Lauk.

Info liikumise eest vastutab lasteaia direktor, tema äraolekul õppealajuhataja.

Lasteaia töötajad teavitavad hädaolukorrast direktorit, MERIKE PAPPEL, tema puudumisel õppealajuhatajat, SIRET VAARPU või majandusjuhatajat KADRI KÕRGE-ROSALKA. Teavitusviis: helistamine.

Info liikumise skeem ja teavitamine hädaolukorra puhul:

Lasteaia töötajatele edastatakse vajalik info, näiteks info lasteaia sulgemise, erakorralise info kogunemise kohta jmt.

• tööpäeva sees: eLiisi teel, isiklikule e-mailile või telefoni teel (oleneb olukorrast)
• tööpäeva sees lasteaias mitte viibivatele töötajatele: isikliku e-maili teel, telefoni teel
• töövälisel ajal: isiklikule e-mailile, telefoni teel ( kui ühele töötajale, siis sms)

Lapsevanemate/hooldajate teavitamise viisid/vahendid ja info liikumise skeem, kui ajakriitiline info on vaja edastada

• ühe rühma vanematele/hooldajatele: eLiisi, Õpetaja teavitab lapsevanemaid/hooldajaid interneti kaudu (rühmadel olemas rühma grupp) või telefoni teel
• kõigile lapsevanematele/hooldajatele: eLiisi, Õpetaja teavitab lapsevanemaid/hooldajaid interneti kaudu (rühmadel olemas rühma grupid) või telefoni teel ja teade koduleheküljele

Lapsevanemate/hooldajate teavitamise viisid/vahendid ja info liikumise skeem mitteajakriitilise info puhul (näiteks kiri lasteaias aset leidnud erakorralisest sündmusest teavitamiseks jmt): e-maili teel läbi eLiisi

• Suulist infot lastevanematele annavad lasteaia õpetajad.


NB! Eriolukorra ajal LASTEVANEMATE VASTUVÕTTU EI TOIMU!

Palume lapsevanematel direktoriga suhelda e-posti direktor@lehola.edu.ee või tel. 6732098 teel.

Merike Pappel (15.03.2020)

..........................................................

SUVINE TÖÖKORRALDUS

Kollektiivpuhkust ei ole, lasteasutus on avatud kogu suve.

Lehola Lasteaias on suvepuhkuste ajal koondrühmad 01.06.2020 - 31.08.2020 (välja arvatud uued sõimerühmad)

.................


NB! Eriolukorra ajal ÜHISÜRITUSI APRILLIS EI TOIMU!

.................


MÄRTS 2020


04.03 kell 13.15
INFOTUND ÕPETAJATELE(saalis)


05.03
LASTEAIA 51. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE

SÜNNIPÄEVA AKTUS saalis koos FILMI VAATAMISEGA

kell 9.15 - 10.00 Klaabud, Sipelgad, Mesimumm
kell 10.15 - 11.00 Lepatriinud, Pöialpoisid, Lotted, Mõmmikud

Klaabude rühma õpetajad on valmis meisterdanud 27 minutilise filmi Lehola Lasteaiast

SÜNNIPÄEVAKRINGLI SÖÖMINE LÕUNA AJAL


05.03 kell 10.00
PROJEKTIPÄEV "Tegijalt tegijale" Vesiroosi lasteaias

Lehola Lasteaia Erasmus+ projekti tutvustab õppealajuhataja Siret


järgneb...
.................

VEEBRUAR 2020

10.02 kell 15.15
TEATER RÕÕMULILL "Pipi peab Eesti sünnipäeva" (saalis)

(Rühmad 2, 3, 5, 8, 10, 11) Pilet 2.50.-

10.02 - 14.02.
SOOJA KAMPSUNI NÄDAL

Osalevad aiarühmad

12.02 kell 13.15
Rohelise Kooli töörühma KOOSOLEK (KHK-s)

14.02 kell 9.30
SÕBRAPÄEVA SPORTLIK LUULEHOMMIK (saalis)

Osalevad kõik aiarühmad

14.02 kell 11-14
SÕBRAPÄEVA KOHVIK PERSONALILE (puhketoas)

19.02
EV AASTAPÄEVA tähistamine

kell 9.45 PIDULIK AKTUS/VASTUVÕTT SAALIS
(Mõmmikud, Sipelgad, Lepatriinud

kell 11.00 PISIKE AASTAPÄEVA PARAAD ÕUES
(Osalevad kõik rühmad)


20.02
SÕIMEDE SPORDIHOMMIK (saalis)

kell 10.30 MIKID-MINNID ja KIISUPERE
kell 11.00 KALAKESED

24. - 29.02
Projektireis Erasmus+ „Busy Bee“ raames Islandile (Akranes)

(Sirli, Siret, Katrin, Helle)

25.02 KELL 11.30
TEATER SANKT PETERBURG " Vastlad"

(Rühmad 1, 3, 9) Pilet 3.-

................

JAANUAR 2020

09.01 kell 13.15
PEDAGOOGILINE NÕUPIDAMINE (saalis)


14.01 kell 13.15
TERVISEMEESKONNA KOOSOLEK (õppealajuhataja kabinetis)


15.01 kell 10.00
I Mustamäe lasteaedade KOOLIEELIKUTE KONVERENTS (saalis)

Tammetõru lasteaias KONVERENTSIL "Teen teistele seda, mida tahan, et mulle tehakse" osalevad Mõmmikute rühma lapsed


16.01 kell 13.15
SISEKOOLITUS: Erivajadusega laps rühmas (KHK-s)

Osalevad kõik õpetajad. Koolitust viib läbi Kadri Kõrge-Rosalka


20.01 kell 15.15
MIKU-MANNI LASTETEATER etendus "Pätuke" (saalis)

Eesti keeles. Osalevad 2,3,5,10,11 Pilet......


21.01 kell 11.30
TEATER Sankt-Petergburgist etendus "Väike nõid"

Osalevad 1,3,9 rühm (vene keeles). Pilet 3 eur


23.01 ja 24.01
SPORDIPÄEVAD doktor Oravaga

Kellaaeg täpsustub


27.01 kell 11.00
Animafilmi " Lotte ja aastaajad" esitamine naaberlasteaedadele

Projektide Erasmus+ " Busy Bee" ning "Märka ja Aita " raames


27.01 kell 17.00
HOOLEKOGU KOOSOLEK (õppealajuhataja kabinetis)


27.01 kell 13.15
TERVISLIK SMUUTIPÄEV (koostöös lastevanematega)


30.01 kell 13.15
INFOTUND ÕPETAJATELE (Saalis)

......................

DETSEMBER 2019

02.12
ESIMESE ADVENDI TERVITAMINE (saalis)

kell 09.15 MUINASJUTULINE ADVENDIHOMMIK sõimerühmadele
kell 10.00 LOTTEDE LAHKE TERVITUS aiarühmadele


03.12
PROJEKTÕPPE INFOPÄEV Sinilinnu lasteaias

kell 13.15
Osaleb SIRET


04.12
INFOSEMINAR "Söödavate taimede õppeaed"

kell 15.00 Õpetjate Majas
Osaleb MERIKE


05.12
JÕULUKAARTIDE MEISTERDAMINE

kell 13.15 KHK-s
Juhendaja KADRI


05.12
KEELEKÜMBLUSE TÄNU-ÜRITUS

kell 16.00 Mustpeade Majas
Osaleb MERIKE


05.12
ROHELISE KOOLI INFOPÄEV

kell 16.00 Rabarübliku lasteaias
Osaleb SIRET


JÕULUPEOD

16.12. MESIMUMMUD kell 15.30
16.12. KLAABUD kell 17.00

17.12. LEPATRIINUD kell 15.30
17.12. MÕMMIKUD kell 17.00

18.12. KIISUPERE kell 09.30
18.12. PÖIALPOISID kell 15.30
18.12. LOTTED kell 16.30

19.12. KALAKESED kell 15.30

19.12. MIKID-MINNID kell 16.30 (RÜHMAS)
19.12. SIPELGAD kell 17.00

.................

KADRIPÄEVA TÄHISTAMINE


Vaatamata tänasele külmale ilmale oli lasteaia õueala täna KADRISID täis ja kõik KADRIPEREDE lapsed tegutsesid. Kes toppisid ube pudelitesse, kes jaotasid nööpe õigesse kohta. Mõned mõistatasid mõistatusi ja arvasid ära, mis loomale midagi kuulub.

Õuemajakeses sai kadrilaule ja kadrimänge mängida, sai vana aja kadritegemistest ning igaüks sai oma pisikeses pihus väikest küünalt hoida. Ega see advendiaeg enam kaugel ole!

Kõige keerulisem oli aga lambale saba õigesse kohta seadmine, aga saadi sellega õpetaja abiga ka hakkama.

Kõik KADRIPERED said KADRIÜLESANDED lahendatud ja ümber maja KADRIJOOKSKI sai tehtud.

Oli väga vahva õueüritus!

Tänud kadripäeva organiseerijatele, läbiviijatele ja kaasalööjatele!


Merike Pappel
25.11.2019

(vajuta lingile)
KADRIPÄEV 2019

.....................

NOVEMBER 2019

04.11 ja 05.11
PILDIKOMPANII aiarühmasid pildistamas

Esmaspäeval

kell 9.00-9.45 Sipelgad
kell 9.45-10.30 Mesimummud
kell 10.30-11.15 Klaabud
kell 11.15-12.00 Lepatriinud

Teisipäeval

kell 9.00-9.45 Lotted
kell 9.45-10.30 Pöialpoisid
kell 10.30-11.15 Mõmmikud

Sõimerühmi pildistatakse kevadel (aprill 2020)

07.11 kell 16.00 - 17.30
ISADEPÄEVA ORIENTEERUMINE

Rada avatud 16.00-17.30 Õues

Juhised orienteerumiseks saab oma rühma õpetajalt.

11.11 kell 15.15
Lasteteater "Rõõmulill" „MART LÄHEB KATRI JA KADRI LÄHEB MARTI JOOKSMA“

Rühmad 2, 3 ,5, 10, 11 Pilet 2.50

14.11
MUSTAMÄE LAPSELE LAULUGA PAI

Lepatriinude rühma lapsed esinemas Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja

18.11
Logopeed vene õppekeelega laste kõnet kontrollimas

Logopeed Klaabude, Sipelgate ja Mesimummude rühmas

18.11
MOBIILNE PLANETAARIUM (OÜ Vaatepiir)

Kell 15.15 Klaabud "Кротики, что там наверху"

Kell 15.45 Sipelgad ja Mesimummud "Приключения Виктора и Гару"

Pilet 2.50

Näidatakse üldhariduslikke filme 3D formaadis. Sfääriline kinoteater (mobiilne planetaarium) on täispuhutav poolpall, mille keskmine kõrgus on 2,5 m ja laius 5 m.

25.11 kell 11.00
KADRIPÄEVA SPORTLIK TÄHISTAMINE (mängud, jooksud õues)

28.11 kell 13.15
ÕPETAJATE INFOTUND

Saalis

....................

OKTOOBER 2019

01.10 kell 11.40
MUUSIKAPÄEVA tähistamine

Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste kontsert
Kuulamas aiarühmad (saalis)

03.10 kell 13.15
koosolek

KHK-s

03.10 kell 18.00
Mustamäe LOV Haridusasutuste töötajate tunnustusüritus

Kultuurikeskuses KAJA. (Igast haridusasutusest 7 töötajat - kutsetega)

07.10 - 11.10
Busy-Bee projekti üritus

Erasmus+ reis projekti "Busy bee" raames Lätti, Ogresse
(Natalja. M, Natalja. J, Jekaterina ja Siret)

08.10. kell 10.00
"Tulest targem"

Päästeameti koolitusprojekt (Mõmmikud)
kell 10.30 õues tuletõrjeauto uudistamiseks kõikidele)

09.10. kell 10.00
ÜRITUS "Väikese kala-aabits"

Aabitsa üleandmise üritus osalise keelekümblusega Sipelgate rühmas.
Külas raamatu autor KÄTLIN VAINOLA koos kalateadlasega ning kalanduse teabekeskuse juhataja.

17.10. kell 10.30
SÕIMERÜHMADE SPORDIPÄEV Doktor Oravaga
(saalis)

17.10. kell 13.15
Rohelise Kooli koosolek

KHK-s

21.10. kell 15.15
Vene Noorsooteater " HANED-LUIGED"

Vene keeles, pilet 3 eur
Etendust vaatavad 1,3,9 rühma lapsed

28.10. kell 15.15
TEATER Nipitiri "TULINE TANTS"

Eesti keeles, pilet 2.50
Etendust vaatavad 2,3,5,10,11 rühma lapsed

29.10. kell 13.15
SÜGISKOHVIK personalile + lühike infotund

KHK-s

30.10. kell 10.00
SÜGISPIDU " Mis juhtub siis, kui päike magama läheb?"
(Saalis - osalevad aiarühmad)

...................


VEEL SILMANURGAST SÄRATAB
SEPTEMBER KOLLAST PÄIKEST
"NÜÜD, KOOLI! KOOLI!" ÄRATAB
TA IGA SUURT JA VÄIKEST

(Ellen Niit)SEPTEMBER 2019


02.09. TARKUSEPÄEVA tähistamine
kell 10.00 Lasteaia õuealal (Osalevad kõk rühmad)
NB! Vihmase ilmaga saalis (Osalevad aiarühmad)

(Külas doktor ORAV)

05.09. AVATUD TEGEVUS "Meie sügisannid" Lepatriinu rühmas
kell 11.00

Oodatud kõik huvilised !

09.09. MTÜ Lasteteater RÕÕMULILL
kell 15.15 etendus "PÄIKESEKIIR ÕPIB NÄGEMA LOODUST" (eesti keeles)

Pilet 2.20 eur
Osalevad rühmad nr. 2, 3(?), 5, 7, 10, 11.

16.09. Teater ILMARINE
kell 15.15 etendus "KUKE SEIKLUSED" (vene keeles)

26.09. INFOTUND ÕPETAJATELE
kell 13.15 saalis

20.09-21.09. MAAILMAKORISTUSPÄEV
Ametlikule leheküljele on registreeritud Lepatriinude rühm, osaleda võivad soovi korral kõik

23.09 - 27.09 SPORDINÄDAL
(Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile eestvedamisel)

12.09 Spordipäev doktor Oravaga rühmad 2,3,11
27.09 Spordipäev doktor Oravaga rühmad 1,5,9,10,11

24.09. - 27.09 NUNNUNÄITUS
Aiamajakeses

................

AUGUST

Mustamäe lasteaedade õpetajate rahvastepalli võistlus

Enne uut õppeaastat otsustasid Lehola Lasteaia õpetajad täiendada oma energiavarusid ja osaleda Mustamäe lasteaedade rahvastepalli võistlusel, mis toimus Tammetõru lasteaias 29.08.2019.

Lõbusal sportlikul üritusel osales 7 lasteaeda. Võidukarika viis kaasa seekord Vesiroosi lasteaed.

Lehola võistkond oli väga, väga tubli ja võitis lausa kolm mängu, aga kohtuniku otsus sai määravaks ning Lehola "apellatsioonikaebust" ei esitanud.

Lõppude lõpuks võitis sport ja sõprus!


Aitäh osalejatele!


direktor
Merike Pappel

RAHVASTEPALL 2019

.................
MAI 2019


06.05. - 17.05. Ühisnäitus " MEIE EESTI"
Lasteaedade ühisnäitus Tallinna Kadaka Lasteaia eestvedamisel
(Näitust saab vaadata Lehola Lasteaia aia peal)

19.05. Kaja kultuurikeskuses Kevadine laste filmifestival (KELAFF)
Algus kell 10.00
Võistlemas Lottede rühmas valminud animatsioon „Lotte ja aastaajad“

20.05. Animatsioon„Lotte ja aastaajad“ saalis kell 15.15
osalevad rühmad 2, 4, 5, 8, 10, 11

kell 15.45
osalevad rühmad 1, 3, 9

22.05. näitus MINA LÄHEN LAULUPEOLE Laulupeokeses osalejate kunstitööde näitus
Liivaku lasteaia aia peal

22.05. Pedagoogiline nõupidamine kell 13.15 Lehola Keskkonnahariduskeskuses

22.05. PEREPÄEV: ühislaulmine ja piknik
kell 17.00
Spordiplatsil

23.05. SIPELGATE rühma LÕPUPIDU
kell 16.00 Saadetakse tulevased koolilapsed kooli

29.05. Mustamäe lasteaedade VII laulupeoke "KES AIAS?"
Liivaku lasteaias. Osalevad Lotte rühma lapsed
kell 10.30 RONGKÄIK
kell 11.00 (orienteeruv) ÜHISLAULMINE

NB! PEAPROOV 27.05. 2019 kell 10.30

31.05. LOTTE RÜHMA LÕPUPIDU
kell 16.00 Saalis

EMADEPÄEVA ÜRITUSED
7. MAI kell 16.00 MIKID-MINNID: laulud emadega, saalis
8. MAI kell 09.15 PÖIALPOISTE lauluhommik emadega, saalis
8. MAI kell 16.00 SIPELGATE RÜHMA koosolek emadega, rühmas

13. MAI kell 16.30 KIISUPERE emadepäeva pidu, saalis
13. MAI kell 17.15 MESIMUMMUDE emadepäeva pidu, saalis

14. MAI kell 16.00 LEPATRIINUDE emadepäeva pidu, saalis

15. MAI kell 9.15 MõMMIKUTE lauluhommik emadega, saalis
15. MAI kell 16.30 KLAABUDE emadepäeva pidu, saalis

16. MAI kell 16.00 KALAKESTE perekondlik meisterdamise hommik

.......

APRILL 2019


01.04.
kell 10.00 LOTTED teatris ALLIKA lasteaias, etendus
"RONGISÕIT"
Mustamäe Lasteaedade Teatrifestivali raames
pilet 0,50 (Raha "Märka ja Aita" fondi)


03.04.
kell 10.00 MÕMMIKUD teatris LIIVAKU lasteaias, etendus "PÄIKESELE KÜLLA"
Mustamäe Lasteaedade Teatrifestivali raames
pilet 0,50 (Raha "Märka ja Aita" fondi)

kell 10.00 SIPELGAD teatris KADAKA lasteaias, etendus "TOŠKA"
Mustamäe Lasteaedade Teatrifestivali raames
pilet 0,50 (Raha "Märka ja Aita" fondi)


04.04.
kell 11.00 LEPATRIINUD teatris LIIVAKU lasteaias, etendus "JÕULUSEIKLUS METSAS"
Mustamäe Lasteaedade Teatrifestivali raames
pilet 0,50 (Raha "Märka ja Aita" fondi)

kell 11.00 KALAKESTE SÕIMERÜHM teatris KIKASE lasteaias, etendused "SEENEVARJUS" ja "HUNT JA SEITSE KITSETALLE"
Mustamäe Lasteaedade Teatrifestivali raames
pilet 0,50 (Raha "Märka ja Aita" fondi)


08.-12.04. ERASMUS+ projekti „BUSY BEE“ raames viibivad Anu, Liis, Ulvi ja Ene LEEDUS


08.04.-12.04. ÕUESÕPPENÄDAL

Rühmade avatud tegevused:

08.04. kell 10.00 SIPELGAD "Kevadeluurajad"
09.04. kell 10.30 LEPTRIINUD "Taimeriik kevadel"
09.04. kell 11.15 MESIMUMMUD "Kevadet otsimas"
10.04. kell 11.15 MIKID-MINNID "Putukad, mutukad"
11.04.kell 10.00 LOTTED " Mutukad, putukad"
11.04. kell 11.15 PÖIALPOISID " Kevad käes..."
12.04. kell.......................


15.04 PILDIKOMPANII SÕIMERÜHMADE LAPSI PILDISTAMAS
Alates kella 9.00-st Saalis

17.04 kell 10.00 MÄLUMÄNG „MUSTAMÄE ÖÖKULL“ Tallinna Lasteaias Kikas
(Lehola Lasteaeda ESINDAVAD LOTTEDEST 4 LAST)

16.04. ja 17.04 kell 13.15 RAHVUSVAHELISE TANTSUPÄEVA tantsu „TERVE VALD“ õppimine Õpivad ÕPETAJAD saalis tantsuõpetaja Urmase juhendamisel


23, 24, 25.aprillil kell 16.00-18.00 HEAKORRATALGUD

Osaleme Mustamäe LOV poolt algatatud talgutel. Korrastame talgute korras mänguväljakuid, spordiplatsi ning lasteaiataguse roheala maa-aluste garaažide juures.

25.04 kell 13.15 ÕPETAJATE INFOTUND

29.04 kell 11.00 RAHVUSVAHELISE TANTSUPÄEVA tähistamine
Spordiväljakul ja Lotte rühmas

RAHVUSVAHELINE TANTSUPÄEV 2019 LOTTE RÜHMAS 2019

.................

MÄRTS 2019


Tallinna Lehola Lasteaed 50

04.03 kell 9.30
MAJA ja ÕUEALA MAKETI avamispidu
Saalis kõik rühmad

05.03
JUUBELIPÄEV -TORTIDE NÄITUS JA KONTSERT

Rühmades valmistatud tortide näitus saalis kell 10.30 - 12.15
Sünnipäevakontsert lastele kell 15.15 (kõik rühmad saalis)
Tordisöömine rühmades

06.03 kell 16.00
JUUBELIAKTUS "Lapsel lapse päev"

Kell 17.00 Ringkäik majas endiste töötajatega
Sünnipäevakohvik Sipelgate rühmas

07.03
SPORTLIK JUUBELIPÄEV õues Aino ja Sireti juhtimisel
Aiarühmad

08.03
VÄRVILINE SÜNNIPÄEVADISKO saalis
Kell 10.00 rühmad 6,7,8,5,1
Kell 11.30 rühmad 2,3,4,9,10,11 (disko alguses esinevad Siki tantsustuudio lapsed)

11.03 kell 15.15
Vene noorsooteater "PUDER KIRVEST" saalis

Pilet 3 eur
Osalevad (1, 3, 9 rühm), vene keeles

19.03 kell 10.00
"LAPSEL LAPSE PÄEV" Lotte rühm esineb Kikase lasteaiale

(Mustamäe lasteaedade teatrifestivali raames)

20.03
KEVADE TERVITAMINE

Kell 09.15 rühmad 6, 7, 8, 5, 1.
Kell 10.00 rühmad 2, 3, 4, 9, 10, 11

25.03 kell 15.15
Lepatriinu teater "KÕIGE HELGEM PÄEV"

Pilet 2.50 eur
Osalevad (2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 rühm), eesti keeles

28.03 kell 13.15
ÕPETAJATE INFOTUND
(saalis)

...................

VEEBRUAR 2019

05.02 kell 13.15
KOOLITUS ÕPETAJATELE "Koolivalmidus ja kooliküpsus"

11.02 - 15.02
SOOJA KAMPSUNI NÄDAL

13.02
JUHTIDE NÕUPIDAMINE Tallinna Tondiraba Huvikoolis
Osalevad direktor ja õppealajuhataja

14.02
SÕBRAPÄEVA TÄHISTAMINE
RÜHMAD ÜKSTEISEL KÜLAS

SÕBRAPÄEVA KOHVIK PERSONALILE KHK-S KELL 13.15 - 15.00

14.02 kell 11.00
LOTTE RÜHMA AVATUD TEGEVUS

18.02 kell 15.15
Teater RÕÕMULILL "Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva"

19.02 kell 13.15
ROOSIDE MEISTERDAMINE lasteaia juubeli dekoratsioonideks

21.02
Pidulik aktus EESTI VABARIIK 101

kell 9.15 1,5,6,7,8rühm
kell 10.00 2,3,4,9,10,11rühm

28.02 kell 13.15
INFOTUND õpetajatele
Saalis

...........

JAANUAR 2019

08.01 kell 13.15
PED. NÕUPIDAMINE Keskkonnahariduskeskuses

15.01 kell 13.15
Rohelise Kooli töörühma koosolek
KHK-s

18.01 kell 13.15
Külas eesti Suusaliidu SUUSABUSS
Suusabussiga liituvad Lepatriinud, Sipelgad, Lotted ja Mõmmikud

28.01 kell 15.15
Teater Sankt Peterburgist, etendus "Talvemuinasjutt"
Pilet 3 eur, etendus vene keeles
Osalevad Klaabud, Sipelgad ja Mesimummud

28.01 kell 17.00
Hoolekogu koosolek

29.01 kell 13.15
Infotund ÕPETAJATELE
Saalis

...................

DETSEMBER 2018

03.12 kell 9.00
ESIMENE ADVENT: muinasjutt „Advendiküünla valgus“, saalis
Kõik rühmad

03.12 - 07.12
Rahvusvahelise projekti „Busy Bee“ raames partnerriigid (Läti, Leedu, Rootsi, Island) Leholas

06.12 kell 13.00 - 15.00
Esmaabi täiendkoolitus personalile
Saalis, koolitaja: Marju Karin

10.12 kell 9.30
Multifilm „Lepatriinu jõulud“ vaatamine, KHK-s (Rühmad 2, 4, 10, 11)

13.12 kell 16.30
Jõululaat ja piparkoogimaania Leholas
Näitus/müük piparkoogimehikestest ja piparkoogimajadest (saalis)

17.12 hommikupoolikul
Päkapikud õuemajakeses jõulujutuga lapsi tervitamas


JÕULUPEOD

18.DETSEMBER
kell 10.00 Kiisupere
kell 15.30 Pöialpoisid
kell 16.30 Lepatriinud


19.DETSEMBER
kell 16.00 Mõmmikud
kell 17.00 Taevatähed


20.DETSEMBER
kell 16.00 Kalakesed
kell 17.00 Sipelgad


21.DETSEMBER
kell 12.30 Mikid-Minnid
kell 14.30 Lotted
kell 15.30 Mesimummud
kell 17.00 Klaabud

...................

NOVEMBER 2018

01.11 kell 10.30
SÜGISPIDU: Sügis tuleb külla
Rühmad Klaabud, Sipelgad, Kiisupere ja Mesimummud

05.11
Tallinna Haridusameti KOOLITUSKONVERENTS "Õpetaja kujundab homset"
Osalevad SIRET ja NATALJA M.

05.11 ja 06.11
PILDIKOMPANII aiarühmasid pildistamas

Võimalus pildistada ka personalil.
Õpetaja abide ühispilt 05.11
Õpetajate ühispilt 06.11

13.11 kell 9-15
KHK-s Männikäbi lasteaia esmaabi koolitus
Osaleb Männikäbi lasteaia ja Kikase lasteaia personal

13.11 kell 15-17
Tallinna Keskkonnaameti infoseminar (lasteaia keskkonnaharidusliku õppetöö mitmekesistamise ja arendamise võimalused)
Osaleb MERIKE

15.11 kell 13.15
ROHELISE KOOLI töörühma KOOSOLEK
KHK-s

19.11 kell 15.15.
Teater NIPITIRI etendus " Võluleib"
Osalevad rühmad 2,3,4,5,10,11
Pilet 2.50

26.11 kell 10.00 ja 10.40
KADRIPÄEV saalis
kell 10.00 - rühmad 1,3,9,6,7,8
kell 10.40 - rühmad 2,4,5,10,11

27.11 kell 11.15
Politseimuuseumi programm "Tervislik toitumine"
Osalevad rühmad 1,3,9

28.11 kell 9-15
INFOTUND ÕPETAJATELE
Saalis


ISADEPÄEVAD LEHOLAS

05.11 kell 8.15 LOTTED - Rahvusvaheline perepäev, rühmas
07.11 kell 8.20 LEPATRIINUD - Pudruhommik koos isadega
08.11 kell 17.00 PÖIALPOISID - Mängudeõhtu isadega
12.11 kell 8.30 KALAKESED - Pudruhommik isadega
13.11 kell 17.00 MÕMMIKUD - Sportlik õhtu isadega saalis

..................

OKTOOBER 2018

02.10 kell 10.30
MTÜ Lasteteater RÕÕMULILL etendus " Ma ei mängi sinuga!"
Pilet 2.20
Rühmad 2,3,4,5,10,11

05.10 kell 10.00
Lotted tervitavad etendusega "Mõmmi teel kooli"
Tervitus Lehola Lasteaia õpetajatele ja lastele

11.10 kell 13.15
Rohelise Kooli TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

12.10
Spordihommik liikumisõpetaja Ainoga
9.30-10.00 LOTTED
10.05-10.35 SIPELGAD JA LEPATRIINUD
10.40-11.10 PÖIALPOISID JA MESIMUMMUD
11.15-11.45 MÕMMIKUD JA KLAABUD

15.10 kell 15.15
Teater Sankt-Peterburgist etendusega "Vähk ja Roos"
Pilet 3.00
Rühmad 1,3,9

19.10 alates kella 10.00
Raamatukogubuss KATARIINA JEE
Rühmad 1,2,3,9,10,11

NB!

MÕMMIKUD ja SIPELGAD liitusid projektiga "HAMBAD PUHTAKS" (Projekt kestab 2018a.oktoobrist kuni 2019a. aprillini)

MÕMMIKUD liitusid projektiga "OSKAN ja AITAN" (Projekt kestab 2018a.novembri lõpuni)

.....................

03.09 kell 11.00
ÜLLATUS SEPTEMBRIS

(vajuta lingile)
ÜLLATUS

..................

SEPTEMBER 2018

03.09 kell 11.00
TARKUSEPÄEVA TERVITAMINE
Õues

06.09 kell 13.15
PED. NÕUPIDAMINE
KHK-s

17.09 kell 15.15
MTÜ LASTETEATER RÕÕMULILL
etendus " Ettevaatust Sebra"
Pilet 2,20 eur
Etendust vaatavad 2,3,5,10,11)

20.09 kell 10.00 - 11.30
MUSTAMÄE MINI-SOS
Männi pargis
Osalevad Lotte rühma lapsed

20.09 kell 15.15
Teater ILMARINE
Etendus " Kiusakas Kits"
Pilet 3 eur
Osalevad rühmad 1,3,9,

25.09 kell 13.30
INFOTUND ÕPETAJATELE
Saalis

27.09 kell 16.00 - 18.00
MIHKLILAAT JA NUNNUNÄITUS
Õues

..................

ÜHISLAULMINE

Reedel, 1. juunil toimus Tallinnas Vabaduse väljakul mudilaste laulupidu "SadaSäraSilma". Lehola Lasteaiast osales 9 Pöialpoiste rühma last, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja direktor.

ERR-i portaalis oli võimalik vaadata sündmusest otseülekannet.

ÜHISLAULMINE 2018

LEHOLA ÜHISLAULMISEL 2018

..................

VAHVA ÜHISTANTSIMINE


Tallinna Lehola Lasteaed osales täies koosseisus ( s.t. osalesid kõik rümad) 24.mail
ÜLELINNALISEL ÜRITUSEL – TANTSUPIDU, „ Me armastame Eestit".
Pidu toimus üheaegselt kõikides Tallinna lasteaedades.

Meie pidu algas rongkäiguga ümber kiviktaimla, seejärel liiguti edasi „Sabatantsuga". Iga rühm liikus käest kinni hoides oma kohale, moodustades lõpuks ringi. Rühmas oli ka juhttantsija, kelle käes oli kraapsupill (mille said kõik lasteaiad linnalt kingituseks möödunud aasta kevadel).

Teine ühine tants on „Nüüd tulge tantsima" ning kolmas kõigile tuntud „Kaera-Jaan". Teise ja kolmanda tantsu vahel olid omad lasteaiatantsud.

Peomeeleolu oli rõõmus ja elev, lapsed said tantsida kõik koos õues. Ka kõige pisemad sõimelapsedki olid tantsuringis ning lõid tantsu kaasa.

Lapsed ja õpetajad olid rahvariietes, mõni rühm oli oma rühmavormi välja mõelnud…

Paljud lapsevanemad olid tulnud meie vahvat üritust vaatamas. Oh, neid pildistamisi ja kaasaelamisi….

Seda oli tore vaadata ja nautida.

Tänusõnad kõigile osalejatele

Merike Pappel

ÜHISTANTSIMINE 2018

.................

MAI
2018


02.05 alates kella 9.00
PILDIKOMPANII PILDISTAMINE
Sõimerühmad

04.05 kella 15.00 - 18.00
MAJAS LOGOPEED
Eesti emakeelega laste kõne nõustamine

07.05
Alusharidus 100-laste tööde näitus "LOOV LAPS"
Aia peal

09.05 kell 10.00
PEREHOMMIK SAALIS
Kalakeste rühm

10.05 kella 16.00 - 18.00
EMADEPÄEVA LAULUD SAALIS
Kiisupere rühm

14.05 kell 10.30
KOOSMÄNGU HOMMIK ÕUES
Sõimerühmad

14.05 kell 16.00
LAULUD EMADELE JA VANAEMADELE
Sipelgad, Klaabud ja Mesimummud laulavad ÕUES SÕIMEPLATSIL

14.05 kell 16.30
LAULUD EMADELE JA VANAEMADELE
Mõmmikud, Lotted, Pöialpoisid, Lepatriinud

Kontsert saali akendelt (külalised õues)

18.05 kell 10.00 - 15.30
PROJEKTIÕPPE KOOLITUS Tallinna Ülikoolis
Siret, Merike

22.05
LOTTE RÜHM STENBOCKI MAJAS


24.05 kell 16.00
TANTSUPIDU "ME ARMASTAME EESTIT" (õues)

ÜLELINNALINE ÜRITUS – TANTSUPIDU, „ Me armastame Eestit" üheaegselt kõikide Tallinna lasteaedade õuealal.

Pidu algab sissejuhatava „Sabatantsuga". Iga rühm liigub käest kinni hoides oma kohale, moodustades lõpuks ringi. Rühma ees on juhttantsija, kelle käes on kraapsupill (mille said kõik lasteaiad linnalt kingituseks möödunud aasta kevadel).

Teine ühine tants on „Nüüd tulge tantsima" ning kolmas kõigile tuntud „Kaera-Jaan". Teise ja kolmanda tantsu vahe täidab iga lasteaed enda valitud tantsudega.

Osalevad kõik rühmad

25.05 kell 11.00
MESIMUMMUDE rühma LÕPUAKTUS

25.05 kell 15.00
PÖIALPOISTE rühma LÕPUAKTUS

29.05 kell 13.15
PEDAGOOGILINE NÕUPIDAMINE

KHK-s

30.05 kell 13.15
SISEKOOLITUS ÕPETAJATELE

Tagasiside koolitustest

................

16.04 - 20.04
AVATUD TEGEVUSED ÕUESÕPPENÄDALAL


17.04 kell 10.00 KALAKESTE avatud tegevus Teema: PUTUKATE OTSINGUL

17.04 kell 10.15 PÖIALPOISTE avatud tegevus Teema: TERVIS - MEIE KALLEIM VARA

17.04 kell 11.00 SIPELGATE (keelekümblusrühm) avatud tegevus Teema: OTSIME ELU MEIE ÜMBER

19.04 kell 9.30 MÕMMIKUTE avatud tegevus Teema: VÄIKE UBA (ettevalmistus katseks)

19.04 kell 10.30 LOTTEDE avatud tegevus Teema: LOTTED JA KEVAD

19.04 kell 11.00 KLAABUDE avatud tegevus Teema:PUU JUURDE KÜLLA

20.04 kell 10.30 MESUMUMMUDE avatud tegevus Teema: MATEMAATIKA LOODUSES


NB!
Ootame külla huvilisi!

Registreerimine avatud tegevustele hiljemalt üks päev enne tegevust aadressil: siret@lehola@gmail.com või tel. 6730942

Infot täiendatakse....

................

APRILL
2018


02.04 kell 15.15
KÜLAS KLOUN PANN (MTÜ Tsirkusekoolist)

Osalevad aiarühmad

03.04 kell 15.15
LEPATRIINUDE KEVADKONTSERT

03.04 kell 16.00
MÕMMIKUTE KEVADKONTSERT

04.04 kell 10.00
MÕMMIKUD Kikase Lasteaias

Mustamäe Teatrifestival - etendused Kikase Lasteaialt
VARES KEEDAB HERNESUPPI ja
VAESLAPS JA TALUTÜDRUK
Pilet 0,50

05.04 kell 10.00
LOTTED ja PÖIALPOISID Kadaka Lasteaias

Mustamäe Teatrifestival - etendus Kadaka Lasteaia Lõvikutsikate rühmalt
KUIDAS SÜNDIS EMAJÕGI
Pilet 0,50

09.04 kell 13.00 - 15.00
BLUE-BOT ja OZOBOT koolitus Liikuri Lasteaias

Osalevad Siret ja Alisa

11.04 kell 16.00 - 18.00
LOTTED ja Kadaka lasteia SIILIPERE rühm COCA-COLA PLAZAS koos vanematega

Kahe lasteaia koostööna valminud
EESTIMAAD TUTVUSTAVATE FILMIDE ESILINASTUS

16.04 - 20.04
ÕUESÕPPENÄDAL

Ühtlasi ka AVATUD USTE NÄDAL.
(täpsemad tegevused rühmades on täpsustamisel)

18.04 kell 10.00
KORISTUSTALGUD aia taga MUSTAMÄE LOV kampaania raames (kui ilmaolud lubavad)

Osalevad õpetaja abid, Rašid, Siret, Merike ja abilisi võib veel juurde tulla.
Õpetajad teevad 16.04. - 24.04. rühmaplatsid puhtaks.

19.04 kell 10.00
MÄLUMÄNG „EESTI MÄNG“ TALLINNA LASTEAIAS KIKAS

Osalevad 4 last Pöialpoiste rühmast

19.04 kell 13.15
INFOTUND ÕPETAJATELE

20.04 kell 9.30
Alusharidus 100 raames PUUDE ISTUTAMINE Loomaaias

Osaleb Lotte rühm. Üritus toimub koostöös Keskkonnaametiga ja Tallinna Haridusametiga

25.04 kell 9.15
KIK projekt " Salasilmad võlumetsas"

Pöialpoiste rühma retk Saula Siniallikate matkarajale

26.04 kell 17.00
SPORTLIKUD JÜRIPÄEVA JOOKSUD õues

Pereüritus

30.04 kell 15.15
LOTTEDE rühma „EESTIMAA“ TEEMALISE FILMI VAATAMINE, SAALIS

Osalevad aiarühmad (peale LOTTE)

.....................


MÄRTS 2018

01.03 kell 9.00-15.00
JUHTIDE INFOPÄEV Tallinna Tehnikagümnaasiumis

Osalevad SIRET ja MERIKE

05.03 kell 10.00
LEHOLA LASTEAIA 49. SÜNNIPÄEV

Õpetjate käpiknuku etendus "KEVADEKUULUTAJAD" saalis

06.03 kell 13.15
MESIMUMMUDE RÜHMA LAHTISE TEGEVUSE ÜMARLAUD

12.03 kell 15.15
Lepatriinu teater " KORD NII, KORD NAA"

Pilet 3 eur
Osalevad rühmad 2,5,10,11 (eesti keeles)

19.03 kell 15.15
Teater Ilmarine "TANTSI MÕISAHÄRRA, TANTSI"

Pilet 3 eur
Osalevad rühmad 1,3,9 (vene keeles)

27.03 kell 15.45
KEVADKONTSERT Pöialpoiste rühmalt

27.03 kell 16.30
KEVADKONTSERT Lotte rühmalt

29.03 kell 13.15
ÕPETAJATE INFOTUND SAALIS

Mustamäe Teatrifestivalil osalemine – täpsustub

Lottede rühma Eestimaad tutvustava filmi (valminud koostöös Kadaka lasteaiaga) ühine vaatamine – toimumise aeg täpsustub

................

VEEBRUAR 2018

01.02 kell 13.15
ÕPETAJATE INFOTUND

Saalis

07.02 kell 13.30
KULDVILLAK EV 100 Lepistiku Lasteaias

Lehola Lasteaeda esindavad
õppealajuhataja SIRET, õpetajad SIRLI JA LIISI

08.02 kell 10.00
LUSTLIK TALISPORDIPÄEV ÕUES

HOMMIKUVÕIMLEMINE JA HARJUTUSED/ÜLESANDED TEGEVUSKESKUSTES

12.02 kell 15.15
KOHTUMINE eesti lastekirjanik INDREK KOFFIGA

(Osalevad: Lepatriinud, Liblikad, Pöialpoisid, Mesimummud, Lotted ja Mõmmikud)

Pilet 1,50 eur

14.02
SÕBRAPÄEVA TÄHISTAMINE

(RÜHMASISESELT VÕI KOOS SÕPRADEGA TEISEST RÜHMAST


LOTTEDE SÕPRUSKOHTUMINE KADAKA LASTEAIA LASTEGA

kell 13.15-15.00
SÕBRAPÄEVA KOOLITUS personalile KHK-SES

15.02 kell 11.00-13.00
Mustamäe LOV üritus "MASLENITSA" Männipargis

(Osalevad: Pöialpoisid ja Mesimummud)

22.02
EESTI VABARIIK 100 tähistamine

kell 10.30 PIDULIK RONGKÄIK ÕUEALAL (AIARÜHMAD)

kell 11.30 PIDULIK AKTUS SAALIS (AIARÜHMAD)

...............


JAANUAR 2018

08.01 kell 9.30
KUUSE ÄRASAATMISE PIDU SAALIS

10.01 kell 13.15
PED. NÕUPIDAMINE

15.01 kell 15.15
Hea tuju teater. Nukulavastus "POISS, KES RÄNDAS OMAPEAD"

Pilet 2 eur, etendus eesti keeles

22.01 kell 9.15
Teater ILMARINE Etendus "Две соседки" (kaks naabrinaist)

Pilet 3 eur, etendus vene keeles

24.01 kell 9.15
Õpituba " TUNNE OMA KODUMAAD" saalis

Õpituba viivad läbi Liblikate õpetajad.

VIKTORIIN RÜMADES

KÜSIMUSTE/VASTUSTE KOKKUVÕTE SAALIS

......................

EV 100 -le pühendatud ÕPITUBA JA VIKTORIIN "Tunne oma kodumaad“
Tallinna Lehola LasteaiasTallinna Lehola Lasteaias toimus 24. jaanuaril Eesti Vabariik 100-le mõeldes vahva õpituba-viktoriin „Tunne oma kodumaad“. Ürituse viisid läbi õpetajad Maiu ja Eda ning õppealajuhataja Siret. Õpetajad olid maskeerunud lasteaia logol kujutatud lasteks, Leenaks ja Lauriks. Õppealajuhataja peamine ülesanne oli olla tehniline abi, et saali ekraanile jõuaksid õigel ajal fotod meie Eestimaa kaunitest paikadest.

Tegelased Leena ja Lauri olid oma jutu järgi rännanud terve suve mööda Eestimaad ringi. Nad olid teinud erinevatest paikadest palju pilte ja tahtsid oma seiklusi nüüd lastega jagada.
Leena ja Lauri olid käinud laulupeol. Leena rääkis, et seal oli palju inimesi koos, kes laulsid palju erinevaid laule ning lauldi ka eesti hümni. Lapsed said õpetusi sellest, kuidas hümni kuulatakse. Ühiselt kuulati ka saalis eesti hümni ning, kes oskas võis kaasa laulda. Lapsed olid aktiivsed ja oskasid üllatavalt hästi küsimustele vastata.

Vahepeal hakkas Lauril kõht korisema (samal ajal krudistas õppealajuhataja salaja kõvasti õhupalli) ja Leenal oli kohe kamajahu olemas, millest segas sõbrale ühe toitva kama kokku. Samal ajal, kui Leena kama tegi rääkis Lauri, millest kama tehtud on.

Leena rääkis Laurile ja lastele ka sellest, miks Tuhala nõiakaev üle keeb. Järsku hakkas Lauriga Sipsik rääkima ja Lauri ei kuulanud enam Leenat, vaid kuulas hoopis Sipsikut. Lauri tutvustas Leenale Sipsiku raamatut ja rääkis veidi raamatu autorist Eno Rauast.

Veel oli juttu sellest, kes on Eesti president ja tutvustati Tallinna vanalinna, Eestimaa rabasid ja jõuluturgu, Munamäge…

Lõpuks soovisid Leena ja Lauri teada, kui tähelepanelikult lapsed neid kuulasid ja korraldasid lastele viktoriini. Viktoriini küsimustele vastas iga rühm oma rühmaruumis. Kokkulepitud ajaks tulid kõik tagasi saali ning ühiselt arutati küsimuste vastused läbi.

Peale Lauri ja Leena etteastet ning viktoriini vastasid lapsed õpetajate küsimustele juba palju enesekindlamalt. Näiteks enne ei hõiganud „Sipsiku“ raamatu autorit keegi välja, kuid hiljem tuli juba paljudelt lastelt vastus, et selle kirjutas Eno Raud.

Kõikidele osalejatele avaldati kiitust kiituskirjaga tubli osalemise eest „Tunne oma kodumaad“ viktoriinil. Lapsed said juurde uusi teadmisi ja neis endis tekkis huvi rohkem Eestimaa kohta teada saada.

Usume, et taolisi õpetlikke ja mängulisi ühiselt õppimise üritusi tuleb koos lastega enam läbi viia, sest ühiselt õppida on põnevam.

Palju õnne Eesti!

Siret Vaarpu
Tallinna Lehola Lasteaia õppealajuhataja


NB! (vajuta piltide lingile)

TUNNE OMA KODUMAAD

.................

DETSEMBER 2017

04.12 kell 9.15
ESIMESE ADVENDI TÄHISTAMINE SAALIS
(kõik aiarühmad)